Xổ số 24H » Trực tiếp xổ số » Thống kê » Đổi số Trúng
logo
22
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 941 594 60 1tr
Nhất 625 803 788 679 85 350N
Nhì 720 157 094 120 210N
113 501 448
Ba 607 742 379 225 0 100N
163 773 784 110
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000
Xổ số Max 3D thứ 2 ngày 23-5-2022
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 644 079 68 1tr
Nhất 874 199 515 745 104 350N
Nhì 550 998 188 141 210N
732 541 881
Ba 147 616 714 796 0 100N
928 244 541 930
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000
Xổ số Max 3D thứ 6 ngày 20-5-2022
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 624 724 75 1tr
Nhất 106 019 421 714 95 350N
Nhì 236 859 301 209 210N
961 636 677
Ba 137 785 695 574 0 100N
134 400 292 563
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000
Xổ số Max 3D thứ 4 ngày 18-5-2022
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 944 167 59 1tr
Nhất 903 870 970 779 106 350N
Nhì 242 346 610 190 210N
023 455 884
Ba 006 695 018 695 0 100N
434 284 032 752
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000
Xổ số Max 3D thứ 2 ngày 16-5-2022
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 299 174 79 1tr
Nhất 809 797 158 941 138 350N
Nhì 340 684 866 131 210N
978 874 476
Ba 311 681 053 081 0 100N
167 461 956 787
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000
Xổ số Max 3D thứ 6 ngày 13-5-2022
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 838 832 69 1tr
Nhất 654 428 162 146 224 350N
Nhì 686 061 883 145 210N
432 139 126
Ba 815 758 334 711 0 100N
510 417 616 202
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000
Xổ số Max 3D thứ 4 ngày 11-5-2022
Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 961 929 39 1tr
Nhất 405 217 730 898 66 350N
Nhì 705 865 251 302 210N
629 704 787
Ba 849 655 253 347 0 100N
931 328 732 840
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000